Goda relationer med utförare – framgångsfaktorer

Hur skapas goda relationer med utförare? En studie om Varbergs och Solnas arbete med alternativa utförare visar ett antal faktorer som tillsammans bidrar till positiva samarbeten.

Rapporten har skrivits på uppdrag av SKL och omfattar upphandlade särskilda boenden. I studien ingår kommunerna Varberg och Solna. Den lyfter ett antal faktorer som är viktiga för kommunernas och utförarnas goda relation. Författare är Gustaf Kastberg och Ola Mattisson, Lunds universitet.

Kontraktets utformning – heltäckande men öppna

Kontrakten är omfattande och fungerar som en grund för stabilitet – som samtidigt tillåter interaktionen att utvecklas. I kontraktet uttrycks att utföraren ska vara öppen för att delta i uppföljnings- och utvecklingsaktiviteter.

Dessutom uppmuntras anbudsgivare att själva definiera vad som ska åstadkommas och hur. Analysen visar att detta gynnar lärande och utveckling av verksamheten.

Aktivt arbete med styrning för kontroll och utveckling

Uppföljningen är väl etablerad och sker ofta. De olika utförarna följs upp på ett likartat sätt. Samtidigt utförs aktiviteter för lärande och utveckling, där kommunen och utföraren ges möjlighet att signalera ambitioner och utveckla samarbetet.

Medias bevakning skapar öppen kommunikation

Allmänintresset och medias möjliga granskning av relationerna påverkar parterna positivt. Utifrån ambitionen att minska risken för negativ rapportering stärks samarbetet genom effektiv och tydlig kommunikation.

Framtidens skugga – långsiktighet gynnar relationen

Framtiden har betydelse för relationen. En uttalad möjlighet till långa kontrakt gör ett gott samarbete och goda prestationer viktiga. Kommunen har ett intresse av att relationen inte bryts i förtid med tanke på upphandlingskostnader.

Rapporten Kommunala strategier vid marknadsstyrning – omsorg om relationer