Basmodell för uppföljning av primärvård

basmodell uppföljning primärvård

Basmodellen är avsedd att vara ett stöd när landsting och regioner beslutar om metoder och indikatorer för uppföljning. Den kan utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård. I den löpande uppföljning säkerställs att det som beställts enligt avtal och överenskommelser levereras enligt uppgjorda uppföljningsplaner.

Löpande uppföljning genomförs av uppdragsgivare och beställare. Löpande uppföljning sker av enskilda vårdgivare oavsett avtal och driftsform.

Basmodell för uppföljning av primärvård

Metoderna i basmodellen

Fyra olika metodtyper är tänkta användas parallellt.

  • Enskild uppföljningsdialog – Reguljär uppföljning av den enskilda vård-/hälsocentralen.
  • Gemensam dialog – Reguljär uppföljning av primärvårdens generella läge och utvecklingsbehov.
  • Särskilda fördjupningar -Kompletterande fördjupningar vid särskilda behov, till exempel om det framkommer tecken på särskilda problem eller brister inom någon verksamhet eller om man ser behov av fördjupad kunskap inom något särskilt område.
  • Årlig analys – Samlad analys med slutsatser för landstingets och regionens verksamhetsplanering.

Indikatorerna i basmodellen

Indikatorerna är indelade i fyra huvudområden.

  • Förutsättningar – Uppgifter om förhållanden som verksamheten har begränsade möjligheter att påverka.
  • Verksamhet – Kvantitativa uppgifter om verksamheten.
  • Struktur – Indikatorer som belyser de strukturella förutsättningarna för kvalitet.
  • Kvalitet i arbetet – Indikatorer som belyser kvaliteten, främst i processtermer.

Basmodellen är framtagen av en arbetsgrupp i SKL:s vårdvalsnätverk, bestående av företrädare för uppdragsgivare- och beställarrollen i tio olika landsting och regioner. För att säkerställa att modellen passar in i den bredare helheten har avstämningar gjorts med andra projekt och satsningar som ur andra perspektiv arbetar med likartade frågor.