Se hur andra gör

Senaste A-Ö
ikon Se hur andra gör

Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

ikon Se hur andra gör

Arbete med kvalitetsledningssystem i Karlstad

Marie Johansson, Karlstads kommun, berättar om hur kommunen byggt upp och arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

ikon Se hur andra gör

Brukare i ledningsgrupp i Mölndal

Beatrice Toll, Mölndals kommun, berättar i en film om sitt sätt att ta tillvara brukares erfarenhetskunskaper.

ikon Se hur andra gör

Deltagande observation steg för steg, Tyresö

Praktiska tips när du ska göra deltagande observation av verksamhet. Eva Lindgren, Tyresö delar med sig av sina erfarenheter.

ikon Se hur andra gör

Egenvärdering i praktiken, exempel från Värmland

Landstinget i Värmland beskriver hur verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll har varit till nytta i arbetet.

ikon Se hur andra gör

Ekonomisk granskning av privata utförare, Huddinge

Uppföljning av ekonomin hos privata utförare görs i Huddinge med hjälp av ett kalkylverktyg. Målet är att alla ekonomer i organisationen ska kunna utföra uppföljningen.

ikon Se hur andra gör

Erfarenheter av uppföljning – presentation av studie

Ola Mattisson, universitetslektor vid Ekonomihögskolan i Lund, presenterar erfarenheter av uppföljningsarbete i kommuner och landsting.

ikon Se hur andra gör

Framgångsfaktorer för uppföljning

SKL har gjort en studie om hur ett antal kommuner och landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård. Ett antal framgångsfaktorer för uppföljningsarbetet har identifierats.

ikon Se hur andra gör

Från processkartläggning till processutveckling, Örebro (pdf, nytt fönster)

En handbok för processkartläggning från Örebro kommun.

ikon Se hur andra gör

Förbättra ditt förbättringssystem, Solna (pdf, nytt fönster)

Presentation om hur Solna utvecklar, bedriver och involverar medarbetare i sitt förbättringsarbete.

ikon Se hur andra gör

Förbättringsverktyg fiskbensdiagram – Region Skåne

Här finner du ett förbättringsverktyg för att identifiera, utforska och grafiskt visa tänkbara orsaker till ett problem eller frågeställning från Region Skåne.

ikon Se hur andra gör

Goda relationer med utförare – framgångsfaktorer

En studie om Varbergs och Solnas arbete med alternativa utförare visar ett antal faktorer som tillsammans bidrar till positiva samarbeten.

ikon Se hur andra gör

Grovplan med aktiviteter, Luleå (pdf, nytt fönster)

Grovplan över aktiviteter för kvalitetsarbete i Luleå kommun.

ikon Se hur andra gör

Håll ledningssystemet levande, Eskilstuna

Josephine Härdin, Eskilstuna kommun ger tips på vad som har fungerat i kommunen för att hålla engagemanget för ett integrerat ledningssystem uppe.

ikon Se hur andra gör

Implementera ledningssystem för patientsäkerhet, NLL

Birgitta Boqvist, Norrbottens läns landsting, delar med sig av hur de implementerar och når ut med ledningssystem på olika nivåer.

ikon Se hur andra gör

Införande av kvalitetsledningssystem i Eskilstuna

Charlotta Tydén, controller och statistiker i Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen infört ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

ikon Se hur andra gör

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Kungsbacka

Carina Olander, Kungsbacka kommun berättar om hur man använt verktyget Kravsorteraren.

ikon Se hur andra gör

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Sundbyberg

Hedvig Schriever, Sundbybergs stad berättar om hur Kravsorteraren varit ett betydelsefullt instrument för att planera och prioritera uppföljningen.

ikon Se hur andra gör

Kvalitetsberättelse, Skara (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsberättelsen ger en samlad bild av kvaliteten i verksamheten och visar vilket fokus förvaltningen haft i arbetet med kvalitet.

ikon Se hur andra gör

Kvalitetsdagen i Solna stimulerar verksamhetsutveckling

Solna har en årlig kvalitetsdag för att stimulera verksamhetsutveckling. Kommunen delar då ut pris till bästa idé för verksamheten.

ikon Se hur andra gör

Kvalitetsmanual för socialtjänsten, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Socialnämndens ledningssystem för kvalitet beskrivs i denna kvalitetsmanual, som är det översta styrande dokumentet för kvalitetsledningssystemet i Kävlinge.

ikon Se hur andra gör

Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, Blekinge tipsar om hur vi framgångsrikt kan arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet.

ikon Se hur andra gör

Lagkravslista, Heby (pdf, nytt fönster)

Exempel på hur en lagkravlista kan göras, från Heby.

ikon Se hur andra gör

Ledningsgruppens årshjul, Luleå (pdf, nytt fönster)

Ledningsgruppens årshjul i Luleå kommun.

ikon Se hur andra gör

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i Osby kommun

Beskrivning av ledningssystemets omfattning, uppbyggnad, syfte och ansvarsfördelning i Osby kommun.

ikon Se hur andra gör

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Luleå (pdf, nytt fönster)

Enkel bild över det samlade arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Luleå kommun.

ikon Se hur andra gör

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Kungsbackas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen.

ikon Se hur andra gör

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Söderhamns kommun (pdf, nytt fönster)

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Söderhamns kommun har fastställt ett schema för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet för kvalitetsarbetet anger på vilket sätt arbetet med ständig utveckling och förbättring ska bedrivas.

ikon Se hur andra gör

Lokal styrning av egen regi, Eskilstuna

Cecilia Palm Siösteen, Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen organiserat styrning och uppföljning av egen regi.

ikon Se hur andra gör

När utförare medvetet fuskar, Södertälje

Lisa Mattsson, Södertälje, berättar om kommunens arbete mot fusk och oegentligheter i hemtjänsten.

ikon Se hur andra gör

Processkarta vård och omsorg, Simrishamn (pdf, nytt fönster)

Processkarta med brukarens behov i fokus från Simrishamn.

ikon Se hur andra gör

Processkarta över ledningssystem, Kristianstad

Interaktiv beskrivning av processer för arbetet med ledningssystem i Kristianstads kommun.

ikon Se hur andra gör

Processkartläggning med ett jämställdhetsperspektiv, Landstinget i Värmland

En processkartläggning som beskriver flödena i sjukskrivningsprocessen.

ikon Se hur andra gör

Risk- och händelseanalys på Gotland

Checklista, schema och mallar för risk- och händelseanalys. Region Gotland.

ikon Se hur andra gör

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Landstinget i Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

ikon Se hur andra gör

Rutin för genomgång och analys av kvalitetsledningssystem, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Rutin för ledningens genomgång och analys av kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg i Kävlinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Skapa engagemang i din organisation, Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski på Riksbyggen delar med sig av allmänna tips på hur du skapar engagemang i din organisation.

ikon Se hur andra gör

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

ikon Se hur andra gör

Ständiga förbättringar med Lean, Älmhult (pdf, nytt fönster)

Presentation av hur och varför Älmhult arbetar med Lean som metod för ständiga förbättringar samt kopplingen till uppföljningsarbetet.

ikon Se hur andra gör

Stödja för verksamhetens utveckling – Enköpings kommun

I Enköping är dialog ett viktigt komplement till de kontroller som annars används inom verksamhetsuppföljning.

ikon Se hur andra gör

System för avvikelsehantering inom äldreomsorg, Kungsbacka

System för avvikelsehantering enligt HSL och SoL för äldreomsorg från Kungsbacka kommun.

ikon Se hur andra gör

Så här jobbar vi med ledningssystem i Hudiksvall (pdf, nytt fönster)

En enkel modell för att visualiera ledningssysstemet, Hudiksvalls kommun.

ikon Se hur andra gör

Temabaserade branschråd i Region Gotland

Branschråden ger beställare och utförare i egen och extern regi möjlighet att tillsammans arbeta med förbättringsområden, berättar Mariann Godin-Luthman.

ikon Se hur andra gör

Tryggve – Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vetlanda

På spåret! Tryggve – Vetlandas sätt att styra mot god kvalitet .

ikon Se hur andra gör

Uppdragsbeskrivning med roller och ansvar, Bjuv (pdf, nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för äldreomsorg med ansvar, skyldigheter och befogenheter definierade.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning i Berg, en glesbefolkad kommun

Helena Albinsson, Bergs kommun, berättar om hur den glesbefolkade kommunen har lagt upp ett systematiskt uppföljningsarbete med fokus på egenkontroll, avvikelse- och klagomålshantering samt riskanalys.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning som ger verksamhetsutveckling, Falun

I Falun ser man på uppföljning som ett stöd i verksamhetsutveckling. Hur det fungerar beskrivs ur både uppföljarens och verksamhetens perspektiv.

ikon Se hur andra gör

Årscykel med kvalitetsarbete, Hudikvall (pdf, nytt fönster)

Årscykel med kvalitetsarbete i Hudiksvalls kommun.

RSS Feed länk